Betalingsvoorwaarden Elus vastgoed (Stouthuysen Tania EMZ – 0629.583.547)

Aangepast op 1/12/2023 na wijziging van de wet vanaf 1/09/2023.

Onze facturen zijn contant betaalbaar ten laatste op hun vermelde vervaldag, op het opgegeven rekeningnummer.
De schuldenaar is verplicht ten laatste bij levering van de diensten/werkzaamheden alle informatie te verstrekken die nodig is voor facturatie, bij gebreke waarvan de declaratie onherroepelijk als vaststaand en juist wordt aangemerkt.  
Een factuurprotest dient ons te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven en voorzien van stavingsstukken, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht onherroepelijk te zijn aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake de juistheid van hetgeen u ons verschuldigd bent, onze administratieve gegevens van beslissende aard.
Voor consumenten: Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, krijgt u een herinnering.
Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan. In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).
Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

Voor professionele klanten: bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn de nalatigheidsintresten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen onmiddellijk en automatisch verschuldigd; een ingebrekestelling is niet meer nodig. Bovendien maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Wanneer de schuldenaar verantwoordelijk is voor de vertraging in de betaling zal een bijkomende schadevergoeding geëist worden van 10% van het factuurbedrag.
Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.
Eventuele gerechtskosten/ buitengerechtelijke incassokosten zijn steeds ten laste van de klant.
Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van het ELUS-arrondissement of de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ELUS-arrondissement of de Ondernemingsrechtbank van het ELUS-arrondissement, of via arbitrage. 
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.